Skip to content

Regulamin korzystania z systemu flotomap.pl Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy serwisu internetowego zapewniającego wsparcie dla przedsiębiorców, a znajdującego się pod adresem www.flotomap.pl oraz dodanej do niego aplikacji mobilnej FlotoMap 2.0

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa oraz aplikacja mobilna umożliwiająca kontrole samochodu służbowego,
 2. Aplikacja Mobilna, aplikacja przeznaczona do instalacji na urządzeniach mobilnych wspomagająca proces kontroli samochodu służbowego współdziałająca z aplikacją internetową
 3. Cennik – wykaz obowiązujących opłat netto/brutto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji opublikowany na stronie z cennikiem: http://www.flotomap.pl/site/page/prices
 4. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji
 5. Login/Nazwa użytkownika – adres e-mail Użytkownika, używany przy korzystaniu z Aplikacji
 6. Regulamin – niniejszy dokument
 7. Serwis – należący do Usługodawcy serwis internetowy www.flotomap.pl oraz aplikacja mobilna FlotoMap 2.0
 8. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • a)Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji;
 9. Usługodawca – ZetApp Designers 41-215 Sosnowiec , Limbowa 27 NIP: 677-217-02-83
 10. Użytkownik/Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z Aplikacji musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. osoba nie będąca jednocześnie konsumentem).
Funkcjonalność Aplikacji
 1. Aplikacja dostępna pod adresem www.flotomap.pl umożliwia użytkownikowi kontrolę samochodu służbowego, porównanie
 2. długości trasy rzeczywistej wyliczonej na podstawie podanego przebiegu z optymalną trasą wyliczaną przez Aplikację.
 3. Aplikacja Mobilna wspomaga proces tworzenia trasy poprzez zapamiętanie wyznaczonych współrzędnych geograficznych i stanu licznika samochodu, oraz przesłanie tych danych na żądanie do aplikacji internetowej.
 4. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi możliwość automatycznego tworzenia tras na podstawie przesłanych lub wprowadzonych współrzędnych, a następnie wyliczenie na ich podstawie optymalnej drogi i odległości.
 5. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej wskazówki
 6. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
Korzystanie z Aplikacji
Aby móc korzystać z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się do Aplikacji za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.flotomap.pl, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji i uzyskanie dostępu do Aplikacji w ramach jednego z dostępnych Pakietów.
 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w ramach następujących Pakietów:
  • pakiet Testowy (Darmowy), w ramach którego Użytkownik przez okres 30 dni otrzymuje bezpłatny dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu. Skorzystanie z tego pakietu jest możliwe przez jednego Użytkownika tylko jeden raz.
  • pakiet Płatne w ramach którego Użytkownik otrzymuje czasowy dostęp do wszystkich wybranych funkcjonalności seriwisu. Czas dostępu i wybrane funkcjonalności zależne są od wybranego pakietu, lista pakietów znajduje się pod adresem http://www.flotomap.pl/site/page/prices
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji, jednakże w przypadku wyboru Pakietu Płatnego, o którym mowa ust. 1 b) Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku, z tym że:
  • w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy,
  • przy płatności szybkim przelewem internetowym (Przelewy24) - po otrzymaniu przez Usługodawcę z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji.
 3. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Użytkownik.
 4. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528).
 5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zaznacza się, że Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik, chyba że z postanowień Regulaminu bądź oddzielnych ustaleń Usługodawcy i Użytkownika wynika wyraźnie inaczej.
 6. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika dostępu do któregokolwiek z Pakietów, o których mowa w ust. dostęp do Aplikacji zostaje zablokowany.
 7. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach któregokolwiek z pakietów przewidzianych w niniejszym paragrafie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu bez uwag. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika określonego powyżej sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528).
Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług
 1. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji w zależności od pakietu:
  • na czas określony wynoszący 60 dni w przypadku pakietu Testowego o którym mowa w ust. 1a;
  • na czas określony (zależny od wykupionego pakietu), pod warunkiem opłacenia pakietu Płatnego , o których mowa w ust. 1b
Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej, a także do aktualizacji powyższych danych. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 3. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści.
 5. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że użytkownik przyjmuję do wiadomości, że Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w aplikacji współrzędne geograficzne pozwalające na odtworzenie miejsc pobytu użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej. Powyższe wyczerpuje roszczenia Użytkownika do Usługodawcy z tego tytułu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu bądź Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź Aplikacji, czy też rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
Ochrona praw własności intelektualnej oraz licencja
 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacji, jak również sama Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z czym korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie oraz w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, prócz wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego oraz Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Usługodawca udziela Użytkownikowi Aplikacji niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji), na korzystanie z treści udostępnionych w ramach Aplikacji do celów działalności prowadzonej przez Użytkownika.
 7. Licencja zostaje udzielona na czas na jaki została zawarta Umowa o świadczenie Usługi informatycznej. Udzielenie licencji następuje w momencie udostępnienia Użytkownikowi końcowych wersji treści wprowadzonych lub utworzonych w ramach świadczonej Usługi.
 8. Licencja wygasa, jeśli Klient dopuści się naruszenia swoich obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi lub Regulaminu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z treści w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem.
 9. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że udzielenie licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z treści utworzonych w ramach Usługi do własnych celów prowadzonej działalności przez Klienta. Oznacza to, że poza tym zakresem Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy treści.
Dane osobowe
 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Aplikacji jest Usługodawca.
 3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:
  • nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą lpolegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usługi informacyjnej oraz Usługi Informatycznej;
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych - w przypadku wyrażenie przez Użytkownika zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zaś Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
 5. Wszelkie dane osobowe udostępnione Usługodawcy są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Postanowienia końcowe
 1. Strony są zobowiązane traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty dotyczące świadczonej Usługi i treści objętych ochroną Prawa Autorskiego oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.
 2. Umowy o świadczenie Usługi Informacyjnej oraz Usługi Informatycznej zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
Teraz łatwo możesz analizować delegacje // Oszędzaj paliwo i optymalizuj wykorzystanie samochodu